Overleggen, onderhandelen en samenwerken doet u de hele dag. Wanneer hierbij irritaties en kleinere of grotere conflicten ontstaan kan dat een hoop tijd en energie kosten, die niet aan patiëntenzorg kan worden besteed. Conflictbemiddelaar en voorheen medisch specialist Ineke Booij werkt al jaren met collega’s in ziekenhuizen en geeft u enkele tips voor het voorkomen van en omgaan met conflicten.

“Ken uzelf”
Bent u van het type dat geneigd is onder druk toe te geven, omdat u de sfeer heel belangrijk vind? Of wordt u onder druk steeds dwingender en competitiever? De kunst is om goed op te komen voor wat u inhoudelijk belangrijk vindt, op een manier die de relatie niet schaadt en als het even kan zelfs verbetert. Het goede nieuws is: dat is te leren! Lees bijvoorbeeld ‘Excellent onderhandelen’ van R. Fisher e.a.

Weest u bewust van non-verbale communicatie en doe er wat mee
Het grootste deel van de communicatie verloopt non-verbaal. Dus als het u opvalt dat uw collega vaak ongelukkig zit te kijken tijdens maatschapsvergaderingen, dan kunt u ervan uitgaan dat er een probleem is, ook al zegt de collega niks. Aan u de keuze om dit signaal wel of niet op te pakken.

Escalatie van conflicten verloopt via vaste wetmatigheden; grijp tijdig in
Bij een oplopend conflict gaat het in de eerste stadia over de inhoud, maar bij verdere escalatie gaat het vooral over de onderlinge relaties (wie is hier de baas, wie heeft hier gelijk, wie deugt er moreel gezien?). Het is dus van groot belang zo vroeg mogelijk in te grijpen, want anders wordt het steeds lastiger om het inhoudelijk over wat dan ook met elkaar eens te worden. Het herkennen van de verschillende stadia van conflict helpt; op internet te vinden onder de zoekterm ‘Friedrich Glasl escalatieladder’.

Ken de meest voorkomende oorzaken van conflict in organisaties
Dat zijn: meningsverschillen over de doelen, de rolverdeling, de procedures en de structuur. Als er onenigheid is over deze punten, leidt dat op den duur tot klachten over elkaars gedrag en als het nog verder oploopt over elkaars karakter. Dus als ruzies in uw team op de persoon worden gespeeld heeft het zin je met elkaar af te vragen of de doelen, de rolverdeling, de procedures en de structuur van de samenwerking wel goed geregeld zijn.

Als u eens met bovenstaande zaken aan de slag zou willen gaan kunt u de praktische training Conflicthantering volgen. Hierin leert u:

  • wanneer uw eigen conflictstijl handig is, wanneer niet en wat u dan kunt doen
  • escalatiegraden van conflicten herkennen
  • technieken om te de-escaleren
  • hoe de manier waarop u het werk organiseert bij kan dragen aan het ontstaan van conflicten en wat daaraan te doen is
  • omgaan met lastig gedrag
  • omgaan met driehoeksverhoudingen

Ineke Booij:

Het doel is dat de deelnemers zich na de cursus beter in staat voelen om conflicten tijdig te herkennen en zelf te de-escaleren. Tijdens de training is het belangrijk dat de sfeer veilig is en er goed wordt aangesloten bij de vragen en vaardigheden van de deelnemers.

Er wordt in een kleine groep interactief gewerkt met recente casuïstiek die voor de deelnemers zeer herkenbaar is. Ook kunnen de deelnemers zelf casuïstiek inbrengen.