Basiscursus medisch experts

Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en is bedoeld voor vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen die namens hun wetenschappelijke vereniging beschikbaar zijn als medisch-inhoudelijk deskundige in strafzaken en expert bij calamiteitenonderzoeken door de inspectie (IGZ). In twee dagdelen krijgt u onder andere inzicht in de achtergronden, juridische kaders en de eisen die worden gesteld aan de rapportages.

 

 • De cursus start met een algemene inleiding van één dagdeel, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:
  • Achtergrond over de rol van de wetenschappelijke verenigingen bij het leveren van expertise en getuigen-deskundigen
  • Inleiding in het burgerlijk recht, strafrecht en bestuursrecht
  • Een inleiding op soorten vraagstellingen die aan de expert of deskundige kunnen worden voorgelegd

  In het tweede dagdeel wordt ingegaan op de instrumenten en de procedure die binnen de Raad Kwaliteit met de wetenschappelijke verenigingen is afgesproken. Verder wordt aan de hand van casuïstiek het onderscheiden van feiten en interpretaties en de opbouw van een medisch expertiserapport behandeld. Ook wordt, eveneens aan de hand van casuïstiek, geoefend met het schrijven van een zorgvuldige rapportage.

  Na de basiscursus
  Na het volgen van deze basiscursus bent u op de hoogte van de manier waarop de wetenschappelijke verenigingen van u verwachten dat u expertise of deskundigheid levert. Het is de bedoeling dat u minimaal één keer deelneemt aan een onderzoek met een ervaren medisch expert of deskundige. Minimaal één keer in de drie jaar volgt u een relevante opleiding of training om uw vaardigheden op peil te houden.

  Terugkombijeenkomsten
  In het kader van permanente deskundigheidsbevordering worden terugkombijeenkomsten van één dagdeel georganiseerd, waar u een jaar na het afronden van de basiscursus aan deelneemt. Hierin is aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van knelpunten.

 • Voorwaarden voor deelname
  Deelname aan deze cursus geschiedt op voordracht van de wetenschappelijke vereniging. Indien u interesse heeft, neem dan contact op met uw wetenschappelijke vereniging.

  Cursusdata
  nog niet bekend

  Prijs
  € 650,-

  Locatie
  centraal in het land

  Duur
  één dag

  Aantal deelnemers
  15 tot 20

  Accreditatie
  in aanvraag (ABAN)

  Cursuscoördinatie
  Anita van Amerongen

  E anita.amerongen@academiems.nl
  T 030 – 247 41 97
  maandag t/m donderdag

 • Rose Marie Doppegieter

  Rose Marie Doppegieter

  Mr. Rose Marie S. Doppegieter (1957) is juridisch adviseur gezondheidsrecht. Zij was vele jaren juridisch adviseur gezondheidsrecht bij de KNMG voordat zij eind 2007 haar adviesbureau DG Doppegieter Gezondheidsrecht startte.

  Rose Marie geeft juridische adviezen aan individuele hulpverleners en eerste- en tweedelijns instellingen. Onderwerpen waarop zij onder meer deskundig is zijn de juridische aspecten van het EPD, privacy en beroepsgeheim, toegang en gegevensuitwisseling, omgaan met agressie en geweld door hulpverleners, klacht- en tuchtrecht, disfunctionerende hulpverleners, wet- en regelgeving rond patiëntenrechten en incidentenonderzoek.

  Zij geeft veel bijscholingen en workshops op maat aan met name hulpverleners, klachtenfunctionarissen en klachtencommissies.