Wat u als medisch specialist in 2020 gaat merken van de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen heeft consultant en docent Jaap Doets voor u overzichtelijk op een rij gezet. Lees de hoofdlijnen van het (financiële) beleid.

 1. Doorzetten medisch specialistische zorg: de juiste zorg op de juiste plek
  Hoofdlijnen akkoord blijft het uitgangspunt van het beleid VWS voor medisch specialistische zorg blijkt uit de plannen van het kabinet voor 2020 zoals gepresenteerd op Prinsjesdag 17 september 2019. In de begroting van VWS is te lezen wat er komend jaar ( jaren) aan ontwikkelingen wordt ingezet. Hieruit blijkt dat hetgeen in het hoofdlijnen akkoord medische specialistische zorg is afgesproken wordt doorgezet. De juiste zorg op de juiste plek: het verplaatsen van zorg naar dicht bij huis of thuis.
 2. Leiderschap en innovatie
  In de plannen wordt ook aangegeven hoe een en ander kan worden bereikt, naast leiderschap wordt aangegeven dat innovatieve toepassingen van gezondheids-technologie kunnen bijdragen aan het verplaatsen van zorg. Daarnaast wordt geconstateerd dat zorg nog gefragmenteerd wordt aan gebonden, domein overstijgende samenwerking moet bijdragen aan een efficiënter en doelmatiger zorg verlening.
 3. Financieel kader nauwelijks verruimd
  Kijkend naar de financiële vertaling van deze plannen wordt duidelijk zichtbaar dat voor de medisch specialistische zorg er de komende jaren een strak budgettair kader is voorzien. De beschikbare financiële ruimte gaat van 23,6 mld euro in 2019 naar 23,7 mld euro (excl loon en prijs indexering) in 2020. Dit betekent dat er een minimale groei ruimte is en dat er dus in de ziekenhuizen moet worden gekeken naar mogelijkheden om binnen de eigen exploitatie ruimte te maken om in de groeiende zorgvraag te voorzien. Dit kan door het beperken van de eigen kosten, maar dat zal gelet op de stijgende prijzen en volumes van onder meer dure geneesmiddelen en andere medische devices lastig worden. Het verplaatsen van zorg kan mogelijk een oplossing bieden en lijkt gelet op de beperkte financiële ruimte ook onontkoombaar.
 4. Inzicht en sturing op eigen (afdelings-)begroting ontstaat niet vanzelf
  Dit betekent voor de medische specialisten dat naast inzicht en sturing op de eigen afdelingsbegroting ook inzicht in de financierings(on)mogelijkheden buiten de eigen instelling onontbeerlijk is. De Academie biedt al jaren lang twee opleidingen aan die in deze behoeften voorzien. De inleiding ziekenhuisfinanciën ( 2 dagen) gaat vooral in op de relatie tussen de externe financiering en interne exploitatie en de leergang ziekenhuisfinanciën (6 dagen) behandelt hier naast ook uitgebreid de ontwikkelingen in de eerste lijn, de honorering van de medisch specialisten en de positie van de zorgverzekeraars.

Over Jaap Doets
Jaap is werkzaam als consultant bij Doets & Wartena, consultants in de gezondheidszorg en heeft veel ervaring met advisering en begeleiding van maatschappen, vakgroepen en medische staven bij de inrichting van hun organisatie, de bedrijfsvoering en het opzetten van zorgondernemingen.